Jacob Isaac Fehr , 19132008 (aged 95 years)

Name
Jacob Isaac /Fehr/
Note

Jacob I. Fehr 1913 - 2008
Jacob I. Fehr elskede far, bedstefar, oldefar og bror blev kaldt hjem for at være hos sin Herre og Frelser kl. 11:50 P.M. lørdag den 11. oktober 2008, i sit hjem i Salem Home. Han blev 95 år, 5 måneder og 7 dage.
Far blev født 4. april 1913 i landsbyen Reinland af Isaac og Katharina Fehr (født Driedger). Far oplevede tragedie tidligt i livet, da han mistede sin egen far. Far var 11 år gammel på det tidspunkt og måtte vokse hurtigt op, arbejde på markerne og udføre mange af de pligter, der var nødvendige for at holde gården i gang. Far blev døbt ved tilståelsen af ??sin tro på Jesus Kristus i Reinland Sommerfelder kirke af biskop Toews. Det var den 9. november 1941, at far blev forenet i ægteskab med Helena Neufeld. De fik lov til at opleve 52 år sammen og tilbragte de fleste af disse år på gården i Gnadenthal-området.
Far og mor byggede en gård lige syd for Gnadenthal og blev velsignet med 9 børn. Far og mor arbejdede mange timer sammen om at passe på gården og de mange ansvarsområder, som livet på gården med 9 børn bragte. Far var omhyggelig med sit arbejde og tog sig godt af hjemmet og gården.
Far og mor trak sig tilbage fra aktivt landbrug i 1992 og flyttede til deres hjem i Winkler. Far mistede aldrig sin kærlighed til landbrug. Han var altid interesseret i og spurgte, hvad der skete i landbruget. Den dag i dag havde han majskolber og hvedekorn på sit værelse. Han havde plukket disse fra marker, som han var stoppet ved for at tjekke. Far fortsatte med at nyde regelmæssige besøg på kaffebaren, hvor han spillede mange checker-spil med sine venner i Blumenfeld, Plum Coulee og Winkler.
Far var aktivt involveret i Sommerfelder kirke efter at have været korleder i over 30 år. Far var aktiv med at give til missioner både lokalt og over hele verden. Da han blev opmærksom på et behov for mad, penge eller en tur til Winnipeg for at få medicinsk hjælp var far generøs og hurtig til at hjælpe.
Ved moders død i 1994, blev far meget ensom. Han fandt formål ved frivilligt arbejde i Salem. Dette stod på indtil februar 2004, hvor han blev meget syg. På dette tidspunkt blev far indlagt på Boundary Trails Health Center. Far flyttede aldrig tilbage til sit hjem på bjerget, men snarere på grund af sin sundhedsmæssige situation flyttede han ind i Salem i juni 2004. Dette blev hans hjem, indtil han døde. Far nød at deltage i de forskellige aktiviteter og programmer, der blev tilbudt på Salem.
Far sørgede godt for sin familie. Han ville gøre det, der var rigtigt, og vidste, at han så meget som enhver anden havde brug for Guds tilgivende og forløsende nåde. Guds nåde var en stor trøst for ham. En af hans største ønsker var, at hver enkelt i familien skulle opleve denne tilgivende og forløsende nåde. "Min nåde er tilstrækkelig for dig, for min kraft er perfekt i svaghed." II Corinthians 12: 9 Han ønskede også, at familien skulle leve i enhed med hinanden, hvilket er gjort muligt gennem Jesu Kristi kraft.
Far blev syg mandag den 29. september 2008. Efter en kort tids kamp mod infektioner døde far med sine børn Dave og Barb ved sin side. Han efterlader sig 8 børn: Mary Fehr, Helen og mand Bert Klassen med børn, Raymond og Laura Klassen, Nancy og Leonard Friesen. Jake og Edna Fehr med børn, Tracey og Abe Peters, Jolene og Gaetan Marin, Marlin. Cornie og hustru Hilda Fehr med børn Andrew, Steven og Deanna. David og hustru Barb Fehr med børn James og Robert. Margaret og mand Willie Dyck. John og Gertrude med børn Thomas og Alisson. Tina og Gerald Thiessen med børn Ryan, Amanda og Joe Krahn, Jody, Brent, samt 8 store børnebørn. Far efterlader sig også 2 søstre og 1 svoger, Helen Fehr, Aganetha & Charles Klausen og mange andre slægtninge og venner.
Far overlevede sin hustru Helena Fehr nee Neufeld i 1994, søn Peter i 1956, svigersøn Jack Wiebe i 1969 og barnebarn Grant Fehr i august 2008 og adskillige slægtninge og venner.
Visning vil være i Wiebe Funeral Homes Ltd. 121 8. St. onsdag (i dag) fra kl. 1-6 og i kirken forud for gudstjenesten. Begravelse bliver afholdt torsdag den 16. oktober 2008 kl. 14.00 på Winkler Sommerfeld Mennonite Church 189 2. St. Gravlæggelse på Waldheim Cemetery.
Far vil blive savnet af mange, men vi er ikke som dem uden håb. Vi ved, at han er sammen med Jesus, nydende himmelens vidundere.
Vi som familie vil gerne udtrykke vores tak og værdsættelse til hver enkelt involveret i servicen og til damerne for at servere måltidet. Tak til de frivillige og personalet i Salem. Far værdsatte dem meget. Tak også til hver enkelt af fars venner og dem, han kom i kontakt med. Han nød at besøge, dele historier, spille brikker og drikke kaffe sammen med. Far havde en sans for humor og fik mange mennesker til at grine med enkle ordsprog. Tak til Wiebe Begravelseshjem for jeres venlige hjælp i denne sorgens tid. Tak også til pastor Abe Wiebe, pastor Art Wiebe, pastor Jake Heide og pastor David Friesen for at gå sammen med far og hjælpe os på forskellige måder.

Note

Jacob I. Fehr

1913 - 2008

Jacob I. Fehr beloved Father, Grandfather, Great Grandfather, and Brother was called home to be with his Lord and Savior at 11:50 P.M. on Saturday, October 11, 2008 while at his residence in Salem Home. He lived to be 95 years, 5 months, and 7 days.

Dad was born April 4, 1913 in the village of Reinland to Isaac and Katharina Fehr (nee Driedger). Dad experienced tragedy early in life when he lost his own father. Dad was 11 years old at the time and had to grow up quickly, working on the fields and doing many of the chores that were required to keep the farm going. Dad was baptized upon the confession of his faith in Jesus Christ in the Reinland Sommerfelder church by Bishop Toews. It was on November 9, 1941 that Dad was united in marriage to Helena Neufeld. They were able to experience 52 years of life together spending most of those years on the farm in the Gnadenthal area.

Dad and Mom established a homestead just south of Gnadenthal and were blessed with 9 children. Dad and Mom toiled many hours together looking after the farm and the many responsibilities that life on the farm with 9 children brought. Dad was meticulous in his work, taking good care of the homestead and the farm.

Dad and Mom retired from active farming in 1992 and moved to their home in Winkler. Dad never did lose his love for farming. He was always interested in and asking about what was happening in the farming world. To this day he had cobs of corn and grains of wheat in his room. He had picked these from fields that he had stopped at and checked out. Dad continued to enjoy regular visits to the coffee shop playing many a checker game with his friends in Blumenfeld, Plum Coulee, and Winkler.

Dad was actively involved in the Sommerfelder church having been a song leader for over 30 years. Dad was active in giving to missions both locally and world wide. When he became aware of a need for food, money, or a ride to Winnipeg for medical help Dad was generous and quick to help.

With Mom‘s passing in 1994 Dad became very lonely. He found purpose by volunteering at Salem. This went on until February of 2004 when he got quite ill. At this time Dad was admitted to Boundary Trails Health Center. Dad never did move back to his home on Mountain, but rather because of his health situation, he moved into Salem in June of 2004. This became his home until his passing. Dad enjoyed participating in the various activities and programs offered at Salem.

Dad provided well for his family. He wanted to do what was right and knew that he as much as anyone else needed God’s forgiving and redeeming grace. The grace of God was a great comfort to him. One of his greatest desires was that each one in the family would experience this forgiving and redeeming grace. “My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.” II Corinthians 12:9 He also desired that the family would live in unity with one-another, which is made possible through the power of Jesus Christ.

Dad became ill on Monday Sept, 29, 2008. After a brief time of battling infections, Dad passed away with his children Dave and Barb at his side. He leaves to mourn 8 children: Mary Fehr, Helen and husband Bert Klassen with children, Raymond and Laura Klassen, Nancy and Leonard Friesen. Jake and Edna Fehr with children, Tracey and Abe Peters, Jolene and Gaetan Marin, Marlin. Cornie and wife Hilda Fehr with children Andrew, Steven and Deanna. David and wife Barb Fehr with children James and Robert. Margaret and husband Willie Dyck. John and Gertrude with children Thomas and Alisson. Tina and Gerald Thiessen with children Ryan, Amanda and Joe Krahn, Jody, Brent, as well as 8 great grand children. Dad also leaves to mourn 2 sisters and 1 brother-in-law, Helen Fehr, Aganetha & Charles Klausen and many other relatives and friends.

Dad was predeceased by his wife Helena Fehr nee Neufeld in 1994, son Peter in 1956, son-in-law Jack Wiebe in 1969, and grandson Grant Fehr in August of 2008 and numerous relatives and friends.

Viewing will be at Wiebe Funeral Homes Ltd. 121 8th St. on Wednesday (today) from 1-6:0 pm and at the church prior to the service. Funeral service will be held on Thursday October 16, 2008 at 2:00 pm at Winkler Sommerfeld Mennonite Church 189 2nd St. Interment to follow at Waldheim Cemetery.

Dad will be missed by many, but we are not as those without hope. We know that he is with Jesus enjoying the wonders of heaven.

We as a family would like to express our thanks and appreciation to each one involved in the service and the ladies group for serving the meal. Thanks to the volunteers and staff at Salem. Dad appreciated them very much. Thanks also to each one of Dad’s friends and those he came in contact with. He enjoyed visiting , sharing stories, playing checkers and drinking coffee together. Dad had a sense of humor and made many people laugh with simple sayings. Thank-you to Wiebe Funeral Home for your kind assistance during this time of grieving. Thank you also to Reverend Abe Wiebe, Reverend Art Wiebe, Reverend Jake Heide, and Reverend David Friesen for walking with Dad and helping us in various ways.

fancy-imagebar
Aage Thomsen Finnerup + Thora Marie Schiøtt Holger Larsen (1897–1982) Ane Thomasen Finderup (1889–) Sofus Kristian Knudsen (1904–1973) Esther Lilly Alitha Petersen (1904–1924) Kaj Poulsen (1951–1976) Kristian Nielsen + Dorothea Andersdatter Dorthea Villumsen (1882–1953) Maren Meltoft Pedersen (1899–1977) Gudrun Sørensen (1923–2019) Johanna Jonsdatter (1859–) Maren Pedersen (1892–1979) Lauge Nedergaard Grønbæk + Jenny Cathrine Jensen Otto Laurentinus Sørensen (1898–1967) Kristine Skov (1919–2004) Peder Pedersen (1894–1941) Johanne Jensen (1869–1957) Poul Erik Nielsen (1948–2005) Helvig Pedersdatter Søndergaard (1829–1891) Haakon Abel Didriksen (1953–2005) Maren Søndergaard (1916–2006) Niels Jensen Holmgaard (1861–1930) Andreas Andersen Klausen (1891–1979) Mary Margrethe Jensine Jensen (1927–2003) Katharina Fehr (1916–2008) Inger Marie Kirstine Pedersen (1883–1971) Emma Thomasen Finderup (1901–1993) Laurits Hald Almholt (1913–1933) Stephen George + Mary Simpers Rebecca Robertson (1779–1826) Mads Andersen Jensen + Ane Margrethe Nielsen Inga Damgaard Laugesen (1947–2011) Niels Pedersen + Sidsel Christensen Dagny Olivia Laugesen (1908–1985) Poul Saaby (1920–2009) Jens Haislund Poulsen (1920–1995) Peder Christensen + Pethrine Jakobsen Iver Jensen Holmgaard + Anna Kirkegaard Maria Lusia Beltrán Colas (1945–2018) Poul Erik Nielsen (1948–2005) Johanne Jensen (1919–1997) Bertha Katrine Jensen (1920–2019) Andrea Petrine Sørensen (1895–1964) Mads Pedersen Sinkjær (1896–1966) Valdemar Thomsen + Karen Marie Vestergaard Christine Hansen (1851–1922) Asta Nielsen (1933–2015) Lloyd Junior Sørensen (1927–2010) Charles Andersen Klausen (1916–2012) Aase Dalgaard Andersen (1937–2019) Holger Nielsen + Johanne Nielsen Frederik Poulsen Vestergaard (1891–1972)